Utrata pracy w Norwegii - ponad 60% pensji na norweskim zasiłku dla bezrobotnych.

Osoby, które stracą pracę w Norwegii mają szansę przez dłuższy czas zachować część dochodów. Do czasu znalezienia nowego miejsca zatrudnienia, norweski zasiłek dla bezrobotnych zapewnia dochody na poziomie ponad 60% dotychczasowych zarobków.

Utrata pracy nie musi oznaczać braku dochodów

 

Norwegia dąży do maksymalnego zabezpieczenia praw pracowników w kraju fiordów. Przejawia się to między w sytuacji, gdy dana osoba straci pracę. Przy spełnieniu niezbyt wygórowanych warunków może ona liczyć na finansową ochronę państwa na czas poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Dochody osoby bezrobotnej są zapewniane dzięki korzystaniu z zasiłku dla bezrobotnych (norw. dagpenger ved arbedsløshet). Świadczenie socjalne ma na celu zabezpieczenie przynajmniej części dochodu osoby bezrobotnej, tak by mogła się ona skupić na powrocie na rynek pracy.

 

Kto może się starać o dagpenger?

 

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem wypłacanym osobom, które straciły pracę w Norwegii. Powodem utraty pracy może być wypowiedzenie umowy przez pracodawcę lub pracownika, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub jej wygaśnięcie czy też po prostu redukcja standardowego czasu pracy o minimum 50%. Prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych przysługuje także osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, zwolnionym właśnie ze służby wojskowej oraz pracownikom, których pracodawca ogłosił upadłość.

 

Specjalną kategorią osób mających prawo do zasiłku dla bezrobotnych są również osoby skierowane na tymczasowe zwolnienie z czynności zawodowych, czyli permittering. Szczegółowy opis tego przypadku można znaleźć w osobnym artykule.

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem opodatkowanym, wypłacanym przez NAV, czyli norweski Urząd ds. Pracy i Polityki Społecznej. Świadczenie przysługuje osobom, które aktywnie poszukują pracy, wysyłają regularnie informacje na temat swojej sytuacji do NAV oraz spełniają określone kryteria dochodowe.

 

62,4% dochodów w ramach zasiłku

 

Stawka dagpenger w trakcie permitteringu wynosi 62,4% podstawy do naliczenia zasiłku (norw. dagpengegrunnlag). Podstawa ta jest wyliczana przez NAV, wziąwszy pod uwagę poprzednie dochody z pracy osoby bezrobotnej. Dochody brane przez urząd pod uwagę dotyczą ostatniego, zamkniętego roku kalendarzowego lub trzech ostatnich lat kalendarzowych. Podstawa dagpenger nie może jednak przekraczać kwoty 6G (560 184 NOK).

 

UWAGA: Dochody i świadczenia brane pod uwagę przy obliczaniu podstawy zasiłku:

 

1. Dochody z pracy,

 

2. Dochody z zasiłków z NAV:

-zasiłek dla bezrobotnych (norw. dagpenger),

-zasiłek chorobowy (norw. sykepenger),

-zasiłek rodzicielski (norw. foreldrepenger),

-zasiłek ciążowy (norw. svangerskapspenger),

-zasiłek pielęgnacyjny (norw. pleiepenger),

-zasiłek szkoleniowy (norw. opplæringspenger),

-zasiłek za opiekę nad chorym dzieckiem (norw. omsorgspenger),

 

3. Dochody za bycie rodzicem zastępczym (norw. lønn som fosterforeldre).

 

Do stawki dziennej (norw. dagsats) zasiłku dla bezrobotnych doliczany jest również tzw. dodatek na dzieci (norw. barnetillegg), który wynosi 17 NOK za każdy dzień zasiłku. Dodatek przysługuje osobom utrzymującym dzieci, które są w stanie to potwierdzić za pomocą dodatkowej dokumentacji (akty urodzenia dzieci oraz zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu).

 

Długość okresu pobierania zasiłku

 

Zasiłek dla bezrobotnych z Norwegii można pobierać przez okres, którego długość jest uzależniona od powodu bezrobocia i dochodów uzyskiwanych za ostatni rok podatkowy lub trzy ostatnie lata podatkowe (w zależności od tego, który z tych wariantów jest brany pod uwagę):

 

 • Osoby bezrobotne, które w poprzednim roku kalendarzowym / przez ostatnie 3 lata kalendarzowe zarobiły mniej niż 2G (187 268 NOK) w skali roku, mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez maksymalnie 52 tygodnie,
 • Osoby bezrobotne, które w poprzednim roku kalendarzowym / przez ostatnie 3 lata kalendarzowe zarobiły więcej niż 2G (187 268 NOK) w skali roku, mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez maksymalnie 104 tygodnie,
 • Osoby na permitteringu mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez maksymalnie 49 tygodni w okresie 18 miesięcy (dotyczy zatrudnienia u jednego pracodawcy, każdy nowy pracodawca oznacza nowy okres 18 miesięcy),

 

Warunki uzyskania zasiłku

 

Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii, należy spełniać następujące warunki:

 

  • Standardowy czas pracy musi ulec zmniejszeniu o minimum 50%,
  • Osoba bezrobotna musi przebywać w Norwegii i mieć przepracowany wcześniej przynajmniej 1 dzień na terenie tego kraju,
  • Osoba bezrobotna musi wykazać osiągnięty dochód minimalny (norw. krav om minsteinntekt),

 

UWAGA: Kwota dochodu minimalnego wynosi 1,5G (140 451 NOK) za ostatni zamknięty rok podatkowy, lub 3G (280 902 NOK) za ostatnie trzy lata podatkowe.

 

 • Osoba bezrobotna musi aktywnie poszukiwać pracy oraz widnieć zarejestrowana w systemie NAV jako osoba poszukująca pracy (norw. arbeidssøker),
 • Osoba bezrobotna musi regularnie, co 2 tygodnie wysyłać elektroniczne karty meldunkowe (norw. meldekort) w systemie NAV, które zawierają informację na temat sytuacji życiowej tej osoby,
 • Osoba bezrobotna musi mieć zarejestrowane, aktualne CV w systemie NAV,
 • Osoba bezrobotna musi złożyć do NAV wniosek o zasiłek dla bezrobotnych wraz z wymaganą dokumentacją.

 

Dochód minimalny (minsteinntekt)

 

Ustawodawstwo dotyczące dagpenger wymaga aby, podobnie jak w przypadku zwykłej utraty pracy, pracownik na permitteringu spełniał wymóg osiągnięcia minimalnego dochodu (norw. minsteinntekt), jeśli chce się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych z NAV.

 

Kwota dochodu minimalnego ulega co roku zmianie, w związku ze zmianą stawki G (norw. grunnbeløp i folketrygden) w maju każdego roku. Aktualnie obowiązująca stawka G została ustalona 1. maja 2017 roku i wynosi 93 634 NOK.

 

Dochód minimalny potrzebny do starania się o zasiłek wynosi 1,5G za poprzedni zakończony rok podatkowy (tj. 140 451 NOK) lub 3G za ostatnie trzy lata podatkowe (tj. 280 902 NOK).

 

UWAGA: Oprócz dochodów z Norwegii, brane są pod uwagę dochody zagraniczne, które można udokumentować za pomocą druku PD U1 / SED U0002 (dawne E-301). Oznacza to, że starając się o zasiłek z Norwegii, można przedstawić dochody również z innych krajów, np. z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Polski.

 

Na dochód minimalny składają się również niektóre zasiłki z NAV. Należą do nich:

 

-Zasiłek ciążowy (norw. svangerskapspenger),

-Zasiłek rodzicielski (norw. foreldrepenger),

-Zasiłek chorobowy związany z ciążą (norw. svangerskapsrelaterte sykepenger).

 

Pozostałe świadczenia socjalne z NAV, a także m.in. dochód z działalności gospodarczej nie są wliczane do dochodu minimalnego, wymaganego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.

 

UWAGA: Nie należy mylić pojęć dochodu minimalnego (norw. minsteinntekt) oraz podstawy dagpenger (norw. dagpengegrunnlag). Dochód minimalny to granica dochodu uprawniająca do wnioskowania o zasiłek dla bezrobotnych, zaś podstawa dagpenger to kwota, z której będzie wyliczona wysokość przyznanego zasiłku.

 

Rejestracja profilu w systemie NAV

 

Każda osoba bezrobotna w Norwegii musi się zarejestrować w elektronicznym systemie NAV, znajdującym się na stronie internetowej urzędu (www.nav.no). W systemie należy zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy (norw. arbeidssøker), odpowiedzieć na szereg pytań, związanych z sytuacją życiową osoby rejestrującej się w systemie oraz dodać lub zaktualizować CV. Do systemu NAV można się logować na dwa najpopularniejsze sposoby:

 

a) za pośrednictwem kodów MinID lub tokenu bankowego (BankID),

 

b) za pomocą wygenerowanej nazwy użytkownika i hasła, funkcjonujących wyłącznie na potrzeby systemu NAV.

 

Osoba zarejestrowana na stronie urzędu i posiadająca profil w systemie ma dostęp do wielu przydatnych informacji (np. na temat wypłat świadczeń, zestawień środków na koncie emerytalnym itp.). Poza tym ma możliwość wysyłania kart meldunkowych do urzędu, co ma kluczowe znaczenie dla pobierania zasiłku dla bezrobotnych z NAV.

 

Rejestracja CV w systemie NAV

 

Jednym z warunków uzyskania zasiłku dla bezrobotnych jest posiadanie zarejestrowanego, aktualnego CV na profilu w elektronicznym systemie NAV. Dane w CV są podstawą funkcjonowania wyszukiwarki ofert pracy NAV, ponadto dostarczają urzędowi informacji na temat aktualnych danych kontaktowych osoby bezrobotnej oraz przebiegu jej kariery zawodowej i posiadanych umiejętności. Urząd wymaga aktualności danych w CV, najlepiej jest je umieścić w języku norweskim. W CV istnieje opcja zarówno dodania informacji o pracodawcach, jak również o przebytych kursach, posiadanych uprawnieniach zawodowych, certyfikatach itp.

 

Wysyłanie kart meldunkowych (meldekort)

 

Karty meldunkowe są jedną z funkcjonalności systemu NAV. Pozwalają na udzielenie informacji do urzędu na temat sytuacji życiowej osoby bezrobotnej.

 

Karta meldunkowa zawiera 5 pytań, na które należy odpowiedzieć, aby móc ją wysłać do urzędu. Pierwsze pytanie dotyczy zatrudnienia w ciągu ostatnich 14 dni, drugie dotyczy aktywności / uczestnictwa w kursie / kształceniu, trzecie - choroby, czwarte - urlopu wypoczynkowego, a ostatnie, piąte pytanie dotyczy ewentualnego utrzymania statusu osoby zarejestrowanej w NAV i poszukującej pracy.

 

Na pytania należy odpowiadać zgodnie ze stanem faktycznym. Karty meldunkowe należy wysyłać do NAV regularnie, co 2 tygodnie, gdyż na ich podstawie urząd wypłaca zasiłek dla bezrobotnych.

 

UWAGA: Niewysłanie karty meldunkowej może skutkować wstrzymaniem wypłaty zasiłku i / lub utratą zasiłku za niezaraportowany okres.

 

Pobieranie dagpenger a pobyt w Polsce

 

Osoba bezrobotna, która ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii, ma obowiązek przebywać w tym kraju, wysyłać karty meldunkowe i aktywnie poszukiwać pracy na terenie kraju. Istnieje jednak możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych z NAV na terenie innego kraju (np. w Polsce).

 

W tym celu należy złożyć do NAV wniosek o eksport świadczenia za granicę i wydanie druku PD U2, który uprawnia do tego działania. Więcej na temat eksportu zasiłku dla bezrobotnych do Polski można przeczytać w osobnym artykule.

 

Możliwość pobierania dagpenger w Polsce lub w innym kraju rodzinnym przysługuje również osobom, które zostały skierowane na permittering i są tzw. pracownikami przygranicznymi lub rotacyjnymi. Więcej na temat zasiłku dla bezrobotnych na permitteringu można przeczytać w artykule na ten temat TUTAJ.

 

Poza tymi dwoma przypadkami (eksport zasiłku oraz pracownicy przygraniczni / rotacyjni na permitteringu), nie ma możliwości pobierania dagpenger za granicą. Ewentualne wyjazdy do kraju rodzinnego w trakcie ubiegania się o zasiłek lub jego pobierania mogą mieć jedynie miejsce w dni, za które nie jest wypłacany zasiłek, tj. w weekendy i święta lub w dni urlopowe, ustalone wcześniej z NAV.

 

Dokumentacja wymagana przez NAV

 

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych z Norwegii, wymagane jest złożenie podania o zasiłek do NAV (norw. krav om dagpenger ved arbeidsløshet) oraz następująca dokumentacja:

 

Dokumentacja z Norwegii:

 • Kody MinID lub kod legitymacyjny wydany przez NAV - dostęp do systemu jest niezbędny do wykonania rejestracji osoby bezrobotnej i aktualizacji / wprowadzenia CV. Kody MinID można zamówić TUTAJ,

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - dokument uzyskany od pracodawcy, na podstawie którego został rozwiązany stosunek pracy,

 • Świadectwo pracy - dokument uzyskany od pracodawcy, jego norweska nazwa to Sluttattest,

 • Potwierdzenie powodu rozwiązania umowy - dokument uzyskany od pracodawcy, jego norweska nazwa to Bekreftelse på sluttårsak,

 • Umowa o pracę - lub inny dokument (np. kontrakt, umowa o wykonanie zlecenia) potwierdzający stosunek pracy poprzedzający bezrobocie,

 • Roczne zestawienie dochodów od pracodawcy - dokument potrzebny do potwierdzenia uzyskania wymaganego dochodu minimalnego za ostatni rok podatkowy. W przypadku konieczności udokumentowania dochodu minimalnego za 3 ostatnie lata podatkowe, należy przedstawić urzędowi zestawienia roczne dochodów od pracodawców za ostatnie 3 lata podatkowe,

 • Informacja o karcie podatkowej - za rok, w którym jest wnioskowany zasiłek dla bezrobotnych. Dokument ten określa tabelę podatkową / stopień potrącenia zaliczki podatkowej i funkcjonuje pod norweską nazwą Informasjon om skattekortet,

 • Rejestracja pobytu w Norwegii - tzw. registreringsbevis, dokument wydany przez norweską policję, potwierdzający prawo do pobytu i pracy w Norwegii,

 • Odcinki z pensji od pracodawcy - za ostatnie 3 miesiące przed utratą pracy.

 

Ewentualna dokumentacja z Polski:

 • *Druk PD U1 / SED U0002 - dokument, na podstawie którego można potwierdzić dochody uzyskane w Polsce, które będą wliczane do dochodu minimalnego, warunkującego prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Dotyczy osób, które oprócz dochodów norweskich uzyskały również dochody w Polsce. W przypadku dochodów z innych krajów (np. Holandia, Niemcy, Wielka Brytania), z każdego kraju należy uzyskać dokument PD U1 / SED U0002. Dawniej dokument ten nosił nazwę E-301.

 • *Akty urodzenia dzieci - na druku europejskim lub skrócone akty urodzenia w języku polskim, przetłumaczone na język angielski lub norweski. Dotyczy osób, które mają na utrzymaniu dzieci i chcą ubiegać się o dodatek dziecięcy do zasiłku dla bezrobotnych (norw. barnetillegg).

 • *Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu/zamieszkaniu z dzieckiem/dziećmi wydane w 2018 roku i obejmujące cały 2017 rok, przetłumaczone na język angielski lub norweski. Dotyczy osób, które mają na utrzymaniu dzieci i chcą ubiegać się o dodatek dziecięcy do zasiłku dla bezrobotnych (norw. barnetillegg).

* - wymienione dokumenty nie są obowiązkowe

 

Okres oczekiwania na decyzję NAV

 

Standardowy czas oczekiwania na decyzję NAV w sprawie zasiłku dla bezrobotnych na w wypadku utraty pracy wynosi 4 tygodnie od daty wpłynięcia wniosku o zasiłek do urzędu i rejestracji osoby bezrobotnej w systemie NAV. Urząd może przedłużyć czas rozpatrywania wniosku, jednak musi o tym poinformować listownie w ciągu pierwszego terminu na rozpatrzenie.

 

Ustawodawstwo norweskie

 

Do podstawowych aktów prawnych, określających warunki i zasady wnioskowania o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii, zaliczają się następujące norweskie ustawy:

 • Ustawa o norweskim systemie ubezpieczeń społecznych (norw. Lov om folketrygd; folketrygdloven),
 • Rozporządzenie o zasiłku dla bezrobotnych (norw. Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet),
 • Ustawa o wprowadzeniu do norweskiego prawa głównej części Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (norw. Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske samarbeidsområdet; EØS-loven).

 

Źródło: www.nav.no

 

Autor: Borys Borowski / NorEkspert

 

Formularz kontaktowy
Zobacz inne artykuły dotyczące zasiłków w Norwegii:

Zasiłki i świadczenia socjalne w Norwegii - słownik norweskich pojęć.

Wnioskując o zasiłki w Norwegii, często można się spotkać z skomplikowaną, norweską terminologią. Znajomość pojęć i terminów stosowanych przez NAV może znacząco ułatwić rozwiązywanie problemów natury urzędowej w Norwegii.

Zasiłek przejściowy (AAP) w Norwegii - zmiany od stycznia 2018 roku.

Od 1. stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany ustawowe dotyczące norweskiego zasiłku przejściowego (AAP). Wśród nich znaleźć można m.in. skrócenie podstawowego okresu pobierania zasiłku oraz ograniczenie możliwości pobierania świadczenia za granicą (np. w Polsce).

Zasiłek rodzicielski w Norwegii - 100% norweskich dochodów podczas opieki nad dzieckiem

Nowo narodzone dziecko wymaga stałej opieki przynajmniej jednego z rodziców. Norweski zasiłek rodzicielski umożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem, bez utraty poprzednich dochodów. Do wykorzystania jest nawet 59 tygodni urlopu z zachowaniem 100% byłych zarobków.

Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 500 95 766 lub wypełnij formularz kontaktowy