Zasiłek przejściowy (AAP) w Norwegii - zasiłek w Norwegii na czas leczenia i rehabilitacji.

Niezdolność do pracy wskutek wypadku, urazu lub choroby wymaga zarówno odpowiedniego leczenia i rehabilitacji, jak również formy finansowego wsparcia na czas utraty dochodów z pracy. W tym okresie można wnioskować o zasiłek przejściowy (AAP) w Norwegii, który gwarantuje 66% norweskich dochodów co miesiąc w trakcie odbywania leczenia.

Wsparcie na czas leczenia i rehabilitacji

 

W niektórych przypadkach choroba lub uraz wymagają od chorego dłuższego okresu leczenia i / lub rehabilitacji. Norweskie ustawodawstwo przewiduje, że przez pierwsze 52 tygodnie leczenia osoba niezdolna do pracy może pobierać norweski zasiłek chorobowy (norw. sykepenger), który stanowi 100% średnich dochodów uzyskiwanych przez tą osobę w Norwegii przed pojawieniem się niezdolności do pracy.

 

Po upływie maksymalnego okresu pobierania zasiłku chorobowego, w przypadku dalszej niemożności powrotu do pracy, istnieje możliwość otrzymywania wsparcia finansowego w Norwegii w formie zasiłku przejściowego / rehabilitacyjnego (norw. arbeidsavklaringspenger, AAP).

 

Zasiłek przejściowy jest świadczeniem socjalnym, mającym na celu zapewnienie dochodu osobom, które nie są zdolne do powrotu do pracy z uwagi na chorobę lub uraz oraz potrzebują dalszego leczenia / rehabilitacji. Z reguły osoby te wykorzystały maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego, jednak o świadczenie można również wnioskować bez wcześniejszego pobierania zasiłku chorobowego. Zasiłek przejściowy jest świadczeniem opodatkowanym, a jego przyznawaniem i wypłacaniem zajmuje się NAV, czyli norweski Urząd ds. Pracy i Polityki Socjalnej.

 

Wysokość i czas trwania zasiłku

 

Zasiłek przejściowy stanowi 66% średnich dochodów uzyskiwanych przez osobę chorą przed pojawieniem się niezdolności do pracy. Zasiłek jest wypłacany za dni robocze, a jego stawka dzienna może zostać powiększona o tzw. dodatek dziecięcy (norw. barnetillegg), jeżeli osoba pobierająca AAP ma na utrzymaniu dzieci w wieku poniżej 18 lat. Kwota dodatku wynosi dodatkowe 27 NOK na każde dziecko, za każdy dzień roboczy.

 

Jeżeli osoba pobierająca zasiłek jednocześnie pracuje w wymiarze do 60% etatu, otrzymuje zredukowaną kwotę zasiłku. Praca ponad 60% etatu oznacza utratę prawa do zasiłku.

 

Zasiłek może być wypłacany zwykle przez maksymalnie 4 lata. W indywidualnych przypadkach okres pobierania zasiłku może zostać wydłużony. Jeżeli niezdolność do pracy w wyniku choroby lub urazu ma charakter trwały, a dalsze leczenie lub rehabilitacja nie prognozują powrotu do pracy, osoba pobierająca zasiłek powinna jednocześnie rozpocząć procedurę wnioskowania o rentę zdrowotną (norw. uførpensjon). Dowiedz się więcej o rencie zdrowotnej w osobnym artykule:

Warunki uzyskania zasiłku przejściowego

 

Aby móc wnioskować o przyznanie zasiłku przejściowego, muszą być spełnione następujące kryteria:

 • Wiek wnioskodawcy musi się mieścić w przedziale 18-67 lat,
 • Niezdolność do pracy musi wynosić co najmniej 50%,
 • Niezdolność do pracy musi być spowodowana chorobą, urazem lub wadą,
 • Niezdolność do pracy powinna rokować pozytywnie przy dalszej rehabilitacji i leczeniu,
 • Wnioskodawca powinien być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (norw. folketrygden) przez co najmniej 3 lata przed wnioskowaniem o zasiłek lub co najmniej przez 1 rok, w którym był w pełni zdolny do pracy (nie pobierał zasiłku chorobowego). Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba wnioskująca o zasiłek uległa wypadkowi w miejscu pracy (norw. arbeidsulykke), który został odpowiednio zgłoszony i uznany przez NAV. Wówczas prawo do AAP przysługuje niezależnie od długości okresu członkostwa w systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Wnioskodawca musi być zarejestrowany w systemie NAV jako osoba poszukująca pracy (norw. arbeidssøker) i wysyłać co 2 tygodnie karty meldunkowe (norw. meldekort), informujące o sytuacji życiowej zainteresowanego.

 

Pobieranie AAP w Polsce

 

Zwykle wnioskodawca powinien mieszkać i przebywać w Norwegii, aby ubiegać się o zasiłek przejściowy. Jest jednak dopuszczalne przez NAV, aby zasiłek był pobierany za granicą (np. w Polsce), jednak w tym celu należy złożyć do NAV pisemne podanie o zachowanie prawa do AAP podczas pobytu zagranicznego. Ponadto przebywając w Polsce i pobierając AAP, świadczeniobiorca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich wymogów i obowiązków nakładanych przez NAV w związku z otrzymywaniem tego zasiłku, pobyt zagraniczny nie może zaś mieć negatywnego wpływu na współpracę z urzędem, realizację założeń planu aktywności itp.

 

Rejestracja osoby poszukującej pracy w systemie NAV

 

Osoba ubiegająca się o zasiłek przejściowy (AAP), musi się zarejestrować jako osoba poszukująca pracy (norw. arbeidssøker) w systemie NAV (po wcześniejszym założeniu profilu na stronie internetowej NAV). Poprzez system NAV odbywa się rejestracja osoby poszukującej pracy, rejestracja lub aktualizacja CV oraz wysyłanie kart meldunkowych (norw. meldekort) do urzędu. Do systemu NAV można się logować m.in. za pomocą kodów MinID, za pomocą tokenu bankowego (BankID) lub przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, po wcześniejszej rejestracji i aktywacji profilu.

 

Wysyłanie kart meldunkowych (meldekort)

 

Karty meldunkowe (norw. meldekort) są elektronicznym sposobem informowania NAV o sytuacji osoby pobierającej AAP. Każda karta zawiera te same pytania, które dotyczą zatrudnienia, ewentualnych kursów, chorób i urlopów oraz chęci dalszego pozostawania osobą poszukującą pracy. Karty meldunkowe generują się automatycznie w systemie co 2 tygodnie, zadaniem świadczeniobiorcy jest ich wypełnienie i wysłanie do NAV niezwłocznie po pojawieniu się kolejnej karty w systemie. Prawidłowo wypełnione karty meldunkowe stanowią podstawę naliczenia i wypłaty zasiłku przejściowego. Niedopełnienie obowiązku wypełnienie i wysłania kart meldunkowych może skutkować przerwaniem wypłat zasiłku lub odmowną decyzją urzędu w sprawie jego przyznania.

 

Plan aktywności

 

Zasiłek przejściowy jest świadczeniem zastępującym dochód na czas leczenia lub rehabilitacji. W tym czasie osoba chora musi opracować (w porozumieniu z NAV) tzw. plan aktywności (norw. aktivitetsplan), który szczegółowo określa poszczególne etapy powrotu osoby chorej do aktywności zawodowej. Plan jest na bieżąco aktualizowany w oparciu o sytuację zdrowotną osoby pobierającej zasiłek, bierze pod uwagę jej potrzeby i umiejętności. NAV może organizować spotkania z osobą chorą, w celu opracowania najbardziej optymalnego planu działania. Wersja pisemna planu jest wysyłana przez NAV po konsultacjach do świadczeniobiorcy i powinna zostać przez niego zatwierdzona, podpisana i odesłana do urzędu. W przypadku uwag lub zastrzeżeń do treści planu, należy o nich powiadomić NAV pisemnie.

 

Obowiązek aktywności

 

Celem zasiłku przejściowego / rehabilitacyjnego (AAP) jest zapewnienie dochodu w trakcie leczenia lub rehabilitacji, które ostatecznie doprowadzą do powrotu osoby chorej do aktywności zawodowej. Dlatego musi ona być w stałym kontakcie z NAV i współpracować z urzędem. Wymogi wobec osoby pobierającej zasiłek są określane generalnym pojęciem obowiązku aktywności (norw. aktivitetsplikt). Należą do nich:

 • Współpraca z NAV przy opracowaniu i realizacji tzw. planu aktywności (norw. aktivitetsplan),
 • Obowiązek stawiania się w urzędzie na wezwania NAV,
 • Obowiązek dostarczania informacji, o które prosi urząd,
 • Przeprowadzanie czynności, zdefiniowanych przez plan aktywności.

 

NAV musi być informowany na bieżąco o sytuacji osoby pobierającej AAP, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie jest ona w stanie wykonywać czynności przewidzianych przez plan aktywności. Zaniedbanie obowiązków względem NAV może skutkować redukcją lub wstrzymaniem zasiłku przejściowego.

 

Wznowienie pobierania AAP

 

Jeżeli świadczeniobiorca przerwał pobieranie AAP, np. z powodu podjęcia próby powrotu do pracy, może wznowić pobieranie zasiłku, jeżeli od przerwania pobierania zasiłku nie minęło więcej niż 52 tygodnie. Wznowienie zasiłku jest możliwe, jeżeli nie został wykorzystany pełen dostępny okres zasiłku przejściowego (4 lata). Ponowne pobierania zasiłku może być spowodowane zarówno pierwotnymi, jak i nowymi okolicznościami zdrowotnymi, uniemożliwiającymi wykonywanie pracy. Chcąc pobierać ponownie AAP, świadczeniobiorca musi złożyć podanie o wznowienie AAP.

 

Jeśli od ostatniego pobierania zasiłku minęło 52 tygodnie lub istniała decyzja NAV o ostatecznym terminie końcowym dla pobierania świadczenia, należy wnioskować o przyznanie AAP od nowa według podstawowej procedury.

 

Wymagana dokumentacja

 

Osoba ubiegająca się o zasiłek przejściowy (AAP) z NAV, będzie potrzebowała następującą dokumentację w procesie wnioskowania:

 

Dokumentacja podstawowa:

 • Kody MinID lub kod legitymacyjny wydany przez NAV - dostęp do systemu jest niezbędny do wykonania rejestracji osoby poszukującej pracy i dodania lub aktualizacji CV. Kody MinID można zamówić TUTAJ,

 • Pełna dokumentacja medyczna - wszystkie dokumenty opisujące stan medyczny osoby wnioskującej o AAP. Jeżeli dokumentacja została wydana w Polsce, musi być przetłumaczona przysięgle na język angielski lub norweski,

 • CV (aktualne) - dokument powinien być zarówno zarejestrowany w systemie NAV, jak również wysłany w wersji angielskiej lub norweskiej do urzędu wraz z wnioskiem o AAP,

 • Formularz ewaluacyjny - dokument funkcjonujący pod norweską nazwą egenvurdering. W dokumencie znajdują się pytania na temat sytuacji życiowej, preferencji pracowniczych, doświadczenia zawodowego i umiejętności osoby wnioskującej o AAP. Musi on zostać wypełniony przez wnioskodawcę i dołączony do wniosku o AAP,

 • Plan przywrócenia do aktywności zawodowej - tzw. oppfølgingsplan, dokument opracowany wspólnie z pracodawcą, zawierający informacje m.in. na temat możliwości wykonywania pracy i terminu ewentualnego powrotu do aktywności zawodowej osoby ubiegającej się o zasiłek.

 

Ewentualna dokumentacja z Polski:

 • *Akty urodzenia dzieci - na druku europejskim lub skrócone akty urodzenia w języku polskim, przetłumaczone na język angielski lub norweski. Dokument potrzebny w sytuacji, gdy osoba wnioskująca o AAP ma na utrzymaniu niepełnoletnie dzieci i ubiega się o tzw. dodatek dziecięcy do AAP (norw. barnetillegg).

 • *Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu/zamieszkaniu - wydane w 2018 roku i potwierdzające wspólne zamieszkanie z dzieckiem / dziećmi, przetłumaczone na język angielski lub norweski. Dokument potrzebny w sytuacji, gdy osoba wnioskująca o AAP ma na utrzymaniu niepełnoletnie dzieci i ubiega się o tzw. dodatek dziecięcy do AAP (norw. barnetillegg).

* - wymienione dokumenty nie są obowiązkowe

 

Czas oczekiwania na decyzję NAV

 

Urzędowy czas rozpatrywania wniosku o przyznanie zasiłku przejściowego wynosi 4 tygodnie od daty otrzymania przez urząd wniosku wraz z dokumentacją. Urząd może przedłużyć czas rozpatrywania wniosku, jednak musi o tym poinformować listownie w ciągu pierwszego terminu na rozpatrzenie. Dzieje się tak głównie w przypadkach, gdy wymagane jest dosłanie dodatkowej dokumentacji lub informacji uzupełniających do złożonego wniosku.

 

Ustawodawstwo norweskie

 

Do podstawowych aktów prawnych, określających warunki i zasady wnioskowania o zasiłek dla przejściowy / rehabilitacyjny w Norwegii, zaliczają się następujące norweskie ustawy:

 • Ustawa o norweskim systemie ubezpieczeń społecznych (norw. Lov om folketrygd; folketrygdloven),
 • Rozporządzenie o zasiłku przejściowym (norw. Forskrift om arbeidsavklaringspenger),
 • Ustawa o wprowadzeniu do norweskiego prawa głównej części Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (norw. Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske samarbeidsområdet; EØS-loven).

 

Źródło: www.nav.no

 

Autor: Borys Borowski / NorEkspert

 

Formularz kontaktowy
Zobacz inne artykuły dotyczące zasiłków w Norwegii:

Zasiłki i świadczenia socjalne w Norwegii - słownik norweskich pojęć.

Wnioskując o zasiłki w Norwegii, często można się spotkać z skomplikowaną, norweską terminologią. Znajomość pojęć i terminów stosowanych przez NAV może znacząco ułatwić rozwiązywanie problemów natury urzędowej w Norwegii.

Zasiłek przejściowy (AAP) w Norwegii - zmiany od stycznia 2018 roku.

Od 1. stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany ustawowe dotyczące norweskiego zasiłku przejściowego (AAP). Wśród nich znaleźć można m.in. skrócenie podstawowego okresu pobierania zasiłku oraz ograniczenie możliwości pobierania świadczenia za granicą (np. w Polsce).

Zasiłek rodzicielski w Norwegii - 100% norweskich dochodów podczas opieki nad dzieckiem

Nowo narodzone dziecko wymaga stałej opieki przynajmniej jednego z rodziców. Norweski zasiłek rodzicielski umożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem, bez utraty poprzednich dochodów. Do wykorzystania jest nawet 59 tygodni urlopu z zachowaniem 100% byłych zarobków.

Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 500 95 766 lub wypełnij formularz kontaktowy